ภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดี ชุด ธ สถิตมิ่งมั่นขวัญ มช.

ภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดี ชุด ธ สถิตมิ่งมั่นขวัญ มช.

ภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดี ชุด ธ สถิตมิ่งมั่นขวัญ มช.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชมสารคดีกึ่งละครชุด ธ สถิตมิ่งมั่นขวัญ มช. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร โดยจะนำเสนอพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านที่มีพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อชาวล้านนาและชาวลูกช้าง มช. ในด้านการถ่ายภาพ ด้านดนตรี และ ด้านการเกษตร ซึ่งทรงมีพระราชกรณียกิจมากมาย