Beyond Anarchy

Beyond Anarchy

Beyond Anarchy

Death Race 4: Beyond Anarchy หลังจากการโจมตีผู้ต้องขัง Frankenstein ล้มเหลว ผู้เชี่ยวชาญด้าน Black Ops ได้เข้าคุกสูงสุดเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน Death Race ที่ผิดกฎหมาย